Graus de vivències #140/366

Tots vivim amb diferents graus aspectes propis de cada un de nosaltres en funció dels contextos, les persones, les situacions, els moments de Vida, entre altres. La clau està en saber gaudir de cada un d’aquests moments en funció del grau i de la intensitat que es presenten. Cada moment és meravellós, i per això cal agafar de la mà ben fort aquells moments, aquelles persones que ens fan vibrar que estimem per fer-los i fer-nos saber que hi som presents, que ens tenim i que ens volem gaudir. Moltes ganes de continuar amb aquesta experiència Vital fascinant, aprenent dela graus de vivències, compartint amb tots els que formen part d’aquest camí i tenint el costat aquelles persones que més estimo. Gràcies!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.