Indignació #244/366

Gràcies a tots els que em recordeu dia a dia que cal calma, tranquilitat per plasmar en el món totes aquelles coses que suposen un canvi en la Vida de les persones transcendent. La força que tenim a dins és tan gran que no podem deixar d’escoltar-la per fer allò que crida als quatre vents. Aquesta visió, aquesta força topa amb la realitat existent i apareix doncs, la indignació. Necessària per canviar i transformar les coses, però cal saber-la canalitzar. Un excés d’indignació ens pot portar per mal camí. Una mancaça ens pot portar a la indiferència. Per tant, la mida justa ens empeny a no conformar-se amb les coses, amb l’establishment i cercar altres i noves vies de fer i viure la Vida.

Gràcies altra vegada als que cada dia em recordeu que cal respectar els ritmes de cadascú, de cada situació i que tot arribarà quan sigui el seu moment.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.