Interferències perilloses #134/365/001

Els malsentesos i picabaralles entre les persones sovint són provocades per diferents interferències entre elles. Interferències que no provenen dels implicats, sinó de la cultura, de les creences, de les interpretacions o de les projeccions i negativitats dels altres que creeim tenir-hi vincles. Cal descobrir bé aquestes interferències per esborrar-les i prohibir que ens perjudiquin en aquelles situacions que són transcendents per a Nosaltres. No deixem que les interferències siguin les que dibuixin el nostre camí.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.