La força de l’experiència #275/366

Quan sabem que l’aprenentatge va directament relacionat amb l’experiència, tan personal com col.lectiva de les persones, tot prèn una altra dimensió. Ser conscients que el nostre paper es basa en produir, co-dissenyar i co-crear vivències i experiències d’aprenentatge que produeixen un canvi i una transformació en les persones, ens obre la possibilitat de concebre un nou horitzó per l’educació present i futura. Per això caminem i per això creiem en el que sentim i fem.

Gràcies per aquesta experiència compartida al llarg d’aquests mesos. És un bagatge que no oblidarem mai per què per a nosaltres també ha estat un trampolí per saltar cap allò que ve, que somien i que es fa realitat.

L’experiència de viure experiències que ens transformen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.