La solitud del silenci #047/365/001

Feia dies que no tenia aquesta sensació, la d’escoltar el silenci. Feia deia que portava molt de soroll a sobre a causa del moviment que genera la dinamització de vàris projectes que responen a un sentit de servei incondicional. Potser, aquesta sensació la sentim per recordar-nos que som molt més que els nostres pensaments. Nosaltres som els que escoltem els pensaments, l’entitat que hi ha al darrera i pot ser perquè ens creiem que som els pensaments ens oblidem que som silenci.

Moments per recordar-ho. Moments per situar-nos de nou i saber quins són els nostres camins a emprendre en el viatge de la Vida.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.