Més dies com avui #286/366

Necessitava un dia com avui. Dia per estar amb qui estimes, d’estar en contacte amb la Natura i fer esport. En dies com avui t’adones que les persones que t’estimen et diuen en el seu llenguatge vàries coses però totes amb el mateix missatge. A tots vosaltres us dono les gràcies per fer-me veure que malgrat ens apassionin les coses que fem, no ens poden quedar atrapats per elles. Això ens porta a oblidar-nos de qui som, de qui tenim al costat, de gaudir d’altres coses que ens fan vibrar i un llarg etc.

Així doncs, avui per a tu Laura i per tu també Pep! Els meus vincles en diferents dimensions de la meva Vida! 😊😊

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.