Molt més que…#072/366

Avui ha sigut un dia ple d’emocions, de vivències, de finals de trajectes després de dies de recorreguts. Uns recorreguts compartits amb gent diversa, gent plena d’idees, de coses a dins seu que no sabien que les tenien, de projectes engrescadors que ara sembla que els poden convertir en realitat. Projectes que ara són a les seves mans, a les nostres mans.

Encara no sóc conscient del poder que tenim les persones quan treballem juntes, quan compartim coneixements, vivències, idees, pensaments, ambicions, reptes, iniciatives…Quan compartim per crear quelcom únic i ho fem des del cor, des de la passió. Avui, m’emporto l’aprenentatge que la nostra tasca és molt més que formar. La nostra tasca consisteix en viatjar. Viatjar a través d’un procés de transformació, perquè ben mirat, mai més serem els mateixos que vam iniciar el viatge. Sempre som uns altres quan tornem a casa després de vivències, experiències i aprenentatges. I precisament d’això es tracta la nostra missió. Som creadors de viatges, d’aventures.

Gràcies a tots els i les mestres del CEIP Bonavista que han fet possible que el viatge hagi arribat a bon port! Gràcies per deixar-nos viatjar amb vosaltres i poder-nos enriquir plegats d’aquesta experiència. Una veritable plaer! ☺

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.