No et perdis #245/366

Sovint ens perdem quan tenim cert vincle amb certes persones. Poden ser vincles propers professionals o personals. La qüestió és no perdre’s en els malgrat els vincles, les connexions i projectes compartits, per ser un mateix i viure l’experiència des d’un mateix per gaudir i vibrar dels altres. És fascinant el procés, però compte! Podem arribar a no saber què vivim, quina Vida portem i a on som. De totes maneres, formem part d’un entremat que uns estem connectats amb els altres, però compte en no perdre’ns!

Aprenent a diferenciar els estat i qui és qui, de qui és què i com separar-nos d’allò que no ens pertoca.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.