Noves aportacions #194/365/001

Descobrir noves mirades, noves aportacions on la connexió és al moment, com si fes molt de temps que es comparteixen estones, treballs i projectes és gratificant. Són senyals que el vincle, la connexió hi és per alguna raó que ara desconeixem però que té el seu valor i sentit. Agraïts de saber que existeix, que les portes es troben obertes i que tot sembla dibuixar un camí compartit!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.