Ordenar per ordenar-se #243/366

Després de dies d’amunt i avall, experiències compartides amb persones amb inquietuds i somnis similars, avui era moment de posar ordre. Ordre a totes les coses que tenim entre mans, a totes aquelles que ja han passat, i a totes que vindran. Diuen els japonesos que quan ordenem tots els assumptes que portem a terme, així com també el diferents objectes, roba i altres artilugis que tenim a casa nostra o a l’espai de treball, ens ordenem nosaltres mateixos internament. Doncs així ha estat. A punt per tot el que ve.

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.