Peixera compartida #173/365/001

Que bonic és viure una experiència on es respecte la paraula, on es sent i es pensa abans de parlar, i on les paraules són aprenentatges profunds i compartits que serveixen per transformar el món. Potser hauríem de crear peixeres més grans perquè tots els peixos rebels hi poguéssim nedar amb llibertat, escoltar-nos i crear allò que sentim amb comunitat per sembrar i regalar a la humanitat per construir un món més humà. Gràcies per formar part d’aquesta peixera!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.