Regular vibracions #350/366

Cada situació presenta diferents estats. Alguns conviden a deixar-se anar, d’altres hi ha certa tensió, d’altres s’hi pot compartir, en d’altres no, etc. Cada una d’elles té la seva naturalesa, i per això, cal regular la pròpia vibració per tal d’ajustar-se la que necessita la situació. Aprendre’n és un repte, veure-ho és un pas. Conèixer la pròpia vibració és l’inici, i detectar les altres és un procés.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.