Saber-se plaent #050/365/001

Dia on un se sent a gust, plaent, satisfet. Deixar que tot es posi a lloc, desidentificar-se amb allò que no ens pertany, sentir que som molt més que allò al qual li donem Vida cada dia i ens creiem que és la Vida. Deixar el cos que faci al seu ritme ines regeneri. Recordar que necessitem espai per fer-ho, cada dia i com estil de Vida. Ara esteme el camí per construir-ho, per deixar la base per tot el que vindrà on els somnis es faran realitat quan sigui el moment.

Agraït de compartir amb d’altres la plenitud de l’experiència vital. Amb ganes de veure i viure altres experiències, recórrer nous camins, noves persones, nous creixements!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.