Sense motius #293/366

Ens perdem la Vida sense motius a causa de patrons adquirits d’altres que ens condicionen i configuren la pròpia Vida. És preocupant quan això impedeix que s’expressi l’amor, la relació, la comunicació fluida, etc. Cal reconéixer aquests patrons i deixar-los de banda per ser qui som i viure la Vida que realment volem, no la que ens han dit i hem assumit com a model per viure la nostra. No tenim motius per estar com estem si som conscients de veure i apreciar el que tenim, i sobretot, el que som!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.