Sentir-hi dos minuts #071/365/001

Dos minuts ens són suficient per sentir-hi de nou. L’espurna que ens fa vibrar. Que ens fa saber que estem units un amb l’altre per fer un Nosaltres infinit. Dos minuts un amb l’altre des del Jo i des del Tu. Brutals. Connexió. Alegria. Puresa. Espurnes infinites. Gràcies!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.