Sorpreses #209/366

Quan fem coses des del cor l’element de la sorpresa hi és present. Quan volem fer vibrar als altres amb la nostra presència, a través d’un acte inesperat, és senyal que hi ha quelcom al nostre interior que ens empeny a entregar-nos, a jugar i a sorprendre.

Mai deixem de ser nens per viure l’alegria i l’emoció que ens provoquen les sorpreses que provenen del cor. Gràcies! ☺️😊

Like what you read? Give Xavier Pujol Auden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.