Treball íntim #136/365/001

Dia per prendre consciència d’on estem en una de les dimensions de la Vida. He vist en mi mateix que em cal un treball íntim i profund sobre aquesta dimensió. Sentir per conèixer, per saber i per decidir. S’albira un abans i un després en aquest pas. Gran, profund, molt i molt profund. De coneixença compartida. D’ànima a ànima. De veritat. Temps de retir per tornar-hi transformat de dins cap enfora.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Xavier Pujol Auden’s story.