Treball de paciència #283/366

Naveguem en un mar d’intangibles creient-nos pertànyer únicament en una realitat tangible. Estem convençuts que la nostra experiència es basa en recórrer un camí traçat en la nostra cultura, la nostra experiència arrelada dels pares i familiars i l’educació viscuda. Però la Vida va molt més enllà. Quan saltem les barreres de tot això que hi ha? Què hi veiem? Ens atrevim endinsar-nos-hi? Tenim el coratge per fer el salt? Volem sentir qui som, despullats de tot el que hem anat acumulant?

Si la resposta és que sí cal tenir paciència. Aquest és un treball d’aprofundir, d’acceptar, de deixar fer i voler experimentar. És paciència per un mateix i pels altres. Sense Ser és molt difícil compartir amb plenitud, i anem cap allà.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.