Trobant l’espai en el nosaltres #188/366

Avui ha estat un dia diferent. Un dia on s’han vist alguns fruits de la feina feta i de la disciplina personal. Poc a poc vaig aprenent a trobar l’espai per a un mateix dins d’un nosaltres, dins d’un món social cada vegada més connectat i ric de relacions. Després d’això un arriba a dues conclusions.

La primera. Ets tu mateix qui decideix si et vols cuidar, respectar i estimar-te o tot el contrari. Això implica autoconeixement, disclipina personal i respecte.

La segona. Si fem la feina centrada en les persones per les quals servim des de la passió, la coherència i la consciència els fruits sorgeixen per sí mateixos.

Aquest és el camí. Som persones!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.