Unió familiar #227/366

Després dels dies de vacances és moment de compartir amb la família les aventures i experiències viscudes. Per això la màgia d’estar amb els que ens estimen i amb els que estimem fa que el vincle que hi tenim sigui un espai de gaudi, de descans, per compartir plegats tot el que hem viscut.

Gràcies a tots per acollir-nos i permetre’ns compartir les nostres vivències arreu del món!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.