Xarxa #118/366

Les possibilitats que es generen quan connectem amb les persones i establim vincles són infinites. Cada dia sóc més conscient de la imperiosa necessitat de crear un vertader sentit de comunitat, de pertinença a un tot molt més gran. En definitiva de crear xarxes, establir vincles. Per això cal una predisposició sincera d’obertura amb els altres. Una actitud de donar, rebre i aprendre plegats per enriquir-nos tots junts. Jo en tinc moltes ganes i l’horitzó que es dibuixa ens porta cap aquí, cap a co-crear un Nosaltres infinit que comença amb la parella i acaba amb el món. Només puc dir gràcies!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.