César Ricárdez
César Ricárdez

César Ricárdez

Sometimes I write code, sometimes I write stories, I always broke something.