Ảnh hài hước ngày cuối tuần!

Em tận dụng đồ của nhà “trồng” được các bác ạ.

Chỗ để đồ lý tưởng.

Thời trang bó chân.

Ôi! Có người biết bay!

“Úi! Em kia xinh thế”.

7 viên ngọc rồng kìa mấy bác.

“Thằng Bồ Câu kia, trả tao miếng bánh ngay!”.

Sự khác biệt giữa các vĩ nhân và người thường.

Chất quá!

Xem thêm : Anh hai huoc

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.