İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Özdem Anğ’ı “1950–2000 yılları aralığında İstanbul da Tıp öğretimi Öğrenciler ve Öğretim Üyeleri” konulu konferans için davet etti.

Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda yapılan etkinliğin sunumunu Yrd. Doç. Dr. Ayten Arıkan, açılış konuşmasını ise Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak yaptı.

Prof. Dr. Budak, “İstanbul Üniversitesi Türk Eğitim Tarihinde doğurganlığıyla, ilkliğiyle önem kazanmış, her zaman çağdaş olmaya ve olabilmeye özen göstermiş, batıya açılan o yüce önderin Atatürk’ün işaret ettiği o çağdaş eğitimi yakalama koşusunda hep ön sırada yer almış, çok önemli ve tarihi bir kurumdur. 1950 ve…

Yeni Yüzyıl Ünv İYYÜ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hedefinize Bizimle Yürüyün.. Resmi Twitter Hesabıdır http://Facebook.com/yeniyuzyiledutr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store