คนดีสำคัญกว่าคนเก่ง…

วิธีคิดสำคัญกว่าวิธีการ…

การเรียนรู้ต้องเรียนรู้ในทุกวัน…

เรียนรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก…

จะสำเร็จได้ถ้าเราไม่คิดถึงแต่ตัวเอง…แต่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม และผู้อื่น…

#MyRetrospectiveAlong6Months

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.