ซุนจื่อกล่าวไว้ว่า “ผู้ที่ใช้กลอุบายมิควรใช้เพียงหนึ่งเดียว หากควรประกอบด้วยอุบายนานา ถือหลายอุบายเป็นหนึ่งกลยุทธ์ หรือร้อยพันอุบายเป็นหนึ่งกลยุทธ์ นี่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุด” และดังนั้นจึงเป็นดุจดั่งคำว่า “แม่ทัพผู้ปรีชาจักได้ฟ้าอนุเคราะห์” นั่นเอง
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yongyuth Buranatepaporn’s story.