‘ทีม’ ต้องมี

(1) Focus ที่เป้าหมาย ไม่ใช่ Focus ที่ความผูกพันส่วนตัว…วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน (Purposes)

(2) เลือกคนที่ใช่ on-board…ไม่ใช่เลือกใครก็ได้ หรือก่อให้เกิดผลการทำงาน (Performance)

(3) ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน และการแบ่งงานกันทำ (Priority)

ความแตกต่างของการทำงานเป็นกลุ่ม กับเป็นทีมคือ

(1) การทำงานแบบ กลุ่ม ( Work. Groups ) : “ใส่การทำงานของแต่ละคนเข้าไปในผลงานที่ออกรวมกันแล้วจะได้เท่ากับที่ใส่เข้าไปหรืออาจน้อยกว่าก็ได้ “

(2) การทำงานแบบ ทีม (Work Teams ) : “ ผลงานรวมของทีมที่ได้ออกมาแล้วจะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกัน “

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.