ผมเชื่อว่าวิธีการของเบส อรพินคือหลักเทคนิคการพูด ใช้การ push ให้คิด (แต่แย่ตรงสังคมไทยเดี๋ยวนี้ไม่คิดตามหรอก ก็เลยไม่ได้ผลแถมกลับมาทิ่มแทงตน) มักใช้ได้ดีกับเด็ก แต่โลกนี้ดันมีคลิป…หากตัดต่อคำพูดบางส่วนไปก็ถูกทำลายเพราะเทคนิคการพูดแบบนี้เสี่ยง…นางเลยกลายเป็นอีกหนึ่งแพะของผู้ปั่นให้เกิดความเกลียดชัง…

สิ่งที่แย่มี่สุดคือ คนไทยมีแต่ความเกลียดชังกัน ยุง่าย เพราะขาดการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สิ่งที่รับรู้…เลยไม่แปลกที่จะมีกลุ่มนำความคิดจูงกันไปได้…

“คิดต่างไม่พอ แต่ต้องฟังและอ่านอย่างคิดวิเคราะห์สังเคราะห์กันด้วย”

และ…

“คิดก่อนพูด พูดแล้วทำ…

ทำหลังคิด คิดก่อนทำ…

ทำแล้วพูด พูดหลังคิด…”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.