แด่ปี 2016 ที่จะผ่านพ้นไป…

  1. เมื่อวานไม่สามารถ กลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดีๆต่อไป

2. คนเดียวเท่านั้นที่จะ ช่วยให้คุณผ่านทุกปัญ หา ได้ คือ” ตัวคุณ”

3. เรื่องวุ่นวายบนโลกมี อยู่ 2 อย่างเท่านั้น คือ “ไปหลงรัก” และ “ไปหลงเกลียด”

4. ความสบายใจไม่ได้ เกิดจากทำทุกสิ่งให้ได้ ดังใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด

5. ต่างคนต่างความคิด ต่างจิตต่างใจ อย่าดูถูก ความคิดใคร ความคิดความเห็นเป็นของแต่ละคน อาจไม่ถูก ไม่ผิด ไปทั้งหมด

6. อ่านหนังสือออกสำคัญ อ่านเหตุการณ์ออกสำคัญกว่า อ่านคนอื่นอออกสำคัญยิ่ง อ่านตนเองออก สำคัญที่สุด

7. ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง

8. ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่ง ปลงได้ ใจก็เย็น อภัยได้ใจก็สงบ

9. เงาจันทร์เกิดจาก ความนิ่งของน้ำ ฉันใด ปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

10. ไม่ใช่ความทุกข์ ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมากทำให้เกิดความทุกข์

11. รู้จักให้รู้จักรับ รู้จักปรับรู้จักให้อภัย รู้จักแบ่งรู้จักได้ รู้จักแข็ง รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบายและมี ความสุข

12. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน รู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว

13. เมื่อมี จงรู้จักให้ เมื่อได้ จงรู้จักพอ เมื่อขอ จงรู้คุณค่า คนเราเกิดมาถึงเวลาก็ ต้องไป

14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้คือ เวลา สิ่งที่หนีไม่ได้คือ ความตาย สิ่งที่ชื้อไม่ได้คือชีวิต สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคน สิ่งที่ต้องอดทนคือใจตัวเอง

15. ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไป ใกล้ ทุกข์ใดๆก็ไม่ทำให้ เราหนักถ้าเราไม่เอาใจ เข้าไปแบก

16. กำลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างมันขึ้นเอง

17. บางครั้งกำลังใจ นอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย

18. เมื่อตัดสินใจที่จะ เดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอ

19. คนมีปัญญา มักมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหา คนขาดปัญญา มักมองเห็นปัญหาในทุกๆโอกาส

20. ทุกครั้งที่เราไม่เข้า ใจกัน ไม่ผิดที่จะโกรธ แต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน

ที่มา : รวมๆ จากบทความที่ไปเจอไปเก็บไว้ บางอันไม่แน่ใจที่มา

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.