ในชีวิตจริง 1+1 ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ 2

อย่าเชื่อว่า 1+1 = 2 เสมอไป เช่น. ทราย 1 กองรวมกับทรายอีก 1 กลองก็เป็นทราย 1 กอง หรือบะหมี่ 1 ก้อน + ซุป 1 ถ้วย = บะหมี่ 1 ชามอยู่เลย…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.