សិស្សថ្នាក់ទី១២ខ្វះឯកសារ

សិស្សខ្វះឯកសារ ទាំងនេះ ត្រូវត្រូវប្រញាប់យកឯកសារមកប្រគល់ឲ្យសាលា ពុំដូច្នេះទេ ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំពោះដឺម៉ង់ប្រឡងបាក់ឌុប ។ ខ្ញំុទារអស់សមត្ថភាពហើយ ៖

  • គារ កាវ ១២F គ្មានសំបុត្រកំណើត
  • ឃិន និត ១២F គ្មានសំបុត្រកំណើត
  • រិត រាជ ១២F គ្មានសំបុត្រកំណើត
  • សុភ័ក រិទ្ធភោ ១២F គ្មានសំបុត្រកំណើត
  • លី សំណាង ១២G គ្មានសញ្ញាបត្រ
  • វន សាវៀន ១២H គ្មានសំបុត្រកំណើត
  • ចេះ រ៉ាដែន ១២H គ្មានសំបុត្រកំណើត
  • សារឿន សុខលី ១២ i គ្មានសំបុត្រកំណើត
Like what you read? Give YOUN BORETH a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.