ហេតុអ្វីបានជានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗចំណាយលុយទិញ WiFi ?

សព្វថ្ងៃនេះ បច្ចេកិទ្យាកំពុងមានរីកចម្រើlនខ្លាំង។ការសិក្សាតាមបែបសម័យទំនើបមានលក្ខណៈជឿនលឿន ពិសេសតម្រូវការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ internet ។

នៅប្រទេសណាក៏ដោយ គេតែងដាក់សេវាកម្ម internet ដើម្បីឲ្យគ្រូឬនិស្សិតធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ការប្រើប្រព័ន្ធ WiFi មានលក្ខណៈលឿន តម្លៃថោក និងប្រើបានច្រើនគ្នា។

ការប្រើ internet មានប្រយោជន៍ច្រើន ដូចជា ៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការទិញឥវ៉ាន់តាមអីុនធឺណិត ការកំសាន្តជាដើម។ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែ មាននិស្សតតិចតួចមិនយល់អំពីសារប្រយោន៍អីុនធឺណិត។សិស្សខ្លះរវល់តែលេងហ្វេសប៊ុកច្រើនជាងស្រាវជ្រាវមេរៀន។សិស្សខ្លះចំណាយពេលច្រើនឥតប្រយោន៍មិនខំសិក្សា តែបែរជាអង្គុយលេងអីុនធឺណិតពេញៗមួយថ្ងៃ។

តាមពិតឯកសារមានច្រើនណាស់នៅលើអីុនធឺណិត។
Show your support

Clapping shows how much you appreciated YOUN BORETH’s story.