Fidel Castro: Bir Riyakar, Hırsız, Hukuksuz ve Katil
Berk Torun
801

Nesnel verilerle, Castro ve temsil ettiği düzeni gayet iyi yorumlamışsınız tabii insanlar rasyonel değil biraz duygusal beklentiler içinde olunca bazı şeyleri aktarabilmek zor, sizin vasıtasınızla Schnabel’in Before night falls filmini önerelim Kübalı şair R. Arenas’ın biyografisi. Filmi izleyince Castro’ya maço isnadı pek bir hafif kalır.

Like what you read? Give YunusÖzak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.