Doare.

Mă priveai nepasator

Nici un gest.

O lacrimă prea tristă

Pe obraz săcătuindu-mi sufletul curgea

Nimic nu te-a făcut durerea să mi-o cruți

Din carapacea asta pământească până și inima m-a trădat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.