Promite-mi ca…

Mi-am prelungit durerea zi dupa zi sperand ca te vei schimba, ca din a imi face rau te vei opri. Am asternut in lacrimi vorbe fara rost, fara valoare in ochii tai. Am rasuflat mereu, din adancu sufletului promisiunile ti le credeam, nimic nu era nou doar o alta etapa a jocul lui tau perfid in care ma prindeai.

CMM

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.