Ry tanindrazanay malala ô, Ry Madagasikara voa!

Hifarana izao ny taona 2016. Tiako ho tsiahivina antsika mpamaky fa efa ela ity nosintsika ity no nisedra kirizy na ara-politika na ara-toe-karena na ihany koa ara-tsosialy. Tsy ho tanisaiko ny hafa… Ny mahagaga ahy anefa dia hilamina hono ny tanàna mandritra ny herinandro fankalazana ny frankofonia na ireo tany miteny frantsay. Tsy hiasa hono ireo mpanao sinto-mahery sy mpanendaka ao anatin’izay herinandro izay satria ho avy ny vazaha. Hadio ihany koa ny tanàna, eny na ireo mpangataka sy mpitsindroka eny an-dalana aza hono hanana anjara paradisa amin’izany andro malaza eran-tany izany. Ireo tsy misy trano isitrihana tsy maintsy misitrika, ary ireo izay efa zara raha miasa sy mahita fivelomana tsy maintsy mihato fa hatahorana hanakorontana ny hetsika fankalazana ny frankofonia. Mahamenatra sy mampalahelo fa mody lazaina hoe fotoana fanararaotana hampiharana ny lalàna, hay mbola maro loatr aireo matin-kena-maso sy miatsaravelatsihy milelaka ny faladihin’ny vazaha.

Tsy azoko ny tsy nitadiavana vaha-olana maharitra hatramin’izay. Ohatra fotsiny izao efa fantatra fa isan-taona dia misy ny traboina any amin’ny faritra atsimon’ny Madagasikara kanefa mbola miverina ihany isan-taona. Raha te handroso marina ny tany dia mahafoy fo sy fotoana ary manomboka amin’ny tena ny fitondrana fiovana. Raha ohatra te hampiseho fa tsy mahantra dia tsy tokony ho izany no natao fa mba vahaolana mendrika sy maha te hitantara maneran-tany. Vao maika mankarary fo sy mandetika ireo madinika no fieritreretako izany zavatra mitranga izany. Mangony fotsiny eo an-daniny ny olana amin’ny tsy fahandriam-pahalemana. Manala baraka ny Malagasy ireo lazaina fa mpitandro ny filaminany, tsy manao ny asany fa mampiseho ny mifanohitra amin’izany. Efa tsy lazaiko instony ny kolikoly raha miditra birao ianao, indrindra biraom-panjakana satria efa iaraha-mahalala izany!

Mbola tsy te hiova ny mpitondra an’i Madagasikara ary matoa koa ny vahoaka tsy miezaka miova dia mbola tahaka izany ihany koa. Tsy eken’ny tenako ny fana-pahan-kevitra tahaka izany satria mbola misy olana goavana noho izany izay tokony hasiana fieritreretana. Fantatro fa tsy afa-manohatra ny tenako fa izay no mba hevitro ka iza ary no mba te hiova hanova zavatra?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.