Ажлын хамт олон … монголын компаниудын доторхи уур амьсгалыг би юу гэж хардаг вэ?
Nasaa Naaskaa
52

Базарваань, ямар компаниудад ажиллаж байсан юм бэ? Мэдэж аваад холуур явдаг юм уу :P. Манай Скайтелд бол үнэхээр гайгүй юм байна шүү.

Like what you read? Give Zolbayar | Zolo a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.