Корпорацын инновац гэж юу яриад байна?
Oko D
43

АНУ-д сурч бхдаа энэ сэдвээр нэг хичээл авч бсын бна. Corporate innovation-ы албан ёсны хэллэг нь Intrapreneurship гэдэг. Гоё сэдэв.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Zolbayar’s story.