5 načina da poboljšate svoju agenciju za nekretnine uz pomoć chat bota

Nemanja Manojlovic
Oct 30, 2017 · 4 min read

Budući konačno dostupni svim vrstama preduzeća, chat botovi danas rastu uporedo sa svojom primenom i popularnošću. Koriste se s lakoćom i moguće ih je upotrebiti u različite svrhe, mada je njihova primarna namena — poboljšanje korisničke satisfakcije — i dalje ista.

Agencije za nekretnine čine još jednu od mnogobrojnih industrija u kojima chat botovi mogu biti od velike pomoći. Evo i na koji način.

Generisanje kvalifikovanih kontakata

Svaka ozbiljna agencija za nekretnine poseduje oficijalni veb-sajt. Uz dobru strategiju blogovanja, veb-sajt je jedan od najboljih načina za privlačenje novih potencijalnih klijenata. Međutim, nijedan veb-sajt ne može sadržati sve neophodne informacije. U nekim slučajevima, potencijalni klijenti imaju dodatna pitanja na koja veb-sajt ne može pružiti odgovore.

Ovaj problem se lako može rešiti implementacijom chat bota. Chat bot je odličan način za pružanje dodatnih informacija klijentima. Što je chat bot razvijeniji, to je komunikacija sa klijentima bolja. Uz pomoć chat bot tehnologije, agencije za nekretnine pristupaju novim komunikacionim kanalima, uključujući društvene mreže i imejl.

Bolji korisnički servis

Korisnički servis je od velike važnosti za svaku industriju. Kada je u pitanju trgovina nekretninama, on direktno utiče na to koliko će klijenata preporučiti vašu agenciju svojim prijateljima. Uzmemo li ovo u obzir, implementacija chat bot softvera predstavlja logičan izbor.

Kada god da odluči da stupi u dodir sa vašom agencijom, potencijalni klijent će od chat bota primiti sve neophodne informacije. Ovo nije nešto što svaka agencija za nekretnine nudi svojim klijentima. Potencijalni kupci će vas zbog ovoga sigurno primetiti, pa ćete tako ujedno postati i kompetitivniji.

Kompetitivnost je uvek dobar znak, a implementacija chat bota će vam je garantovano osigurati.

Automatizovan raspored

Koliko god da su vaši zaposleni motivisani za rad, svakodnevni telefonski razgovori i sati provedeni uz kompjutere će im pre ili kasnije iscrpeti energiju. Nakon implementacije chat bota, vaši agenti će imati utisak da za njih radi personalni asistent koji prikuplja sve najbitnije podatke o klijentima i kupcima dostavlja neophodne informacije.

Agencije za nekretnine dobijaju puno poziva od potencijalnih klijenata koji postavljaju rutinska pitanja ali nisu previše zainteresovani za kupovinu u bližoj budućnosti. Chat bot će vam tako omogućiti da kvalifikujete vaše kontakte, i time posvetite više pažnje onim kupcima koji su već informisani o vašoj ponudi.

Vaši agenti će primati manje poziva od potencijalnih klijenata koji postavljaju rutinska pitanja ili traže specifične odgovore; chat bot će se unapred pobrinuti za njih.

Niži troškovi

Kada vaša agencija za nekretnine počne da raste, biće neophodno da zaposlite više agenata koji će upravljati većim brojem kontakata. Naravno, ovo podrazumeva i značajniji porast troškova.

Sa druge strane, mnogi chat bot softveri su potpuno besplatni, poput onog koji nudi kompanija SnatchBot. Implementacija takvog chat bota će vašoj agenciji uštedeti novac koji bi inače potrošila na plaćanje novih agenata za odgovaranje na osnovna pitanja, imejlove i upite na društvenim mrežama.

Očigledno je da sva velika preduzeća idu u ovom smeru — u Indiji je, na primer, zabeleženo da je chat bot HDFC Banke uspeo da odgovori na 2.7 miliona pitanja za samo šest meseci. Pomenuta banka je tako uštedela mnogo novca, ali slične uštede mogu očekivati i mala preduzeća.

Pristup različitim komunikacionim kanalima

Još jedna prednost implementacije chat bot tehnologije leži u mogućnosti povezivanja sa velikim brojem različitih komunikacionih kanala. Veb-sajt nije jedini kanal koji svaka ozbiljna agencija za nekretnine mora da poseduje; tu su još i prisustvo na društvenim mrežama i validna imejl adresa. Jedan jedini chat bot može pokriti svaki od ovih kominkacionih kanala u isto vreme.

Ovim je osigurano da će vaš chat bot moći da prikupi podatke o klijentima i dostavi informacije potencijalnim kupcima nezavisno od toga odakle oni dolaze. Budući da se sve veći broj klienata odlučuje za kanale za komunikaciju putem chat-a umesto za surfovanje internetom, mogućnost pristupa različitim komunikacionim kanalima postaje od ključne važnosti za agencije koje svojim potencijalnim kupcima žele da udovolje na njihovom omiljenom terenu.

Kako ste imali prilike da vidite, chat botovi agencijama za nekretnine pružaju brojne olakšice. U pitanju je veliki zaokret ka boljem korisničkom servisu, većem broju kvalifikovanih kontakata, pojačanoj produktivnosti, i nižim troškovima.

Ako želite da transformišete svoju agenciju za nekretnine u uspešno preduzeće, razmislite o implementaciji chat bot softvera; ona će vam omogućiti brži napredak.

    Nemanja Manojlovic

    Blogger, wordsmith and a fairly enthusiastic and interesting character overall. Билингвални господин са хумористичким погледом на свет, а и причљив богами.

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade