Brzmi rozsądnie poza ostatnim punktem.
Krzysztof Bujniewicz
1

Dzięki za opinię. Zgadzam się, często rzeczywiście zależy to od technologii, jednak spotkaliśmy się z opiniami rekruterów (którzy — nie ukrywajmy — nie są programistami) twierdzących, że cerfyfikaty korzystnie wpływają na CV kandydata.

Like what you read? Give Katarzyna Rojewska a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.