மைனா

எதார்த்தத்தில் வாழ்பவளுக்கு வர்ணனை விரயம் என்பதைவிட அவளுக்கு அது புலப்படாத ஒன்று| நட்பு @addiyaan

மைனா
மைனா is followed by
Go to the profile of Rajesh
Go to the profile of Suresh Bose
Go to the profile of Manion Ramasamy
Go to the profile of Shan Nalliah