மைனா
மைனா

மைனா

எதார்த்தத்தில் வாழ்பவளுக்கு வர்ணனை விரயம் என்பதைவிட அவளுக்கு அது புலப்படாத ஒன்று| நட்பு @addiyaan