Να ρίξουμε τα τείχη στο χώρο της υγείας #openHealth
Stefanos Parastatidis
123

Nαι. Όντως, Πάσχο. Βάζω ένα ως υπόδειγμα για να γίνει κατανοητό στον πολίτη (εκεί όπου πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.