Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό ένα παλιότερο άρθρο με την παραβολή των δύο γιατρών που μεταφέρ…
sotiria
41

sotiria καλή μνήμη. Κ ενδιαφέρουσα :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Stefanos Parastatidis’s story.