I’m feelin’ Enough


Nagsimula lahat ng ‘to dahil sa may nakilala akong isang lalaki na nagustuhan ko. Alam ko minsan sa sobrang t*nga natin pagdating sa love nakakalimutan natin kung ano ang halaga ng buhay mo.

October 20,2015 yan yung araw na pinaka-ayaw ko, araw na dapat kalimutan ko kung ano ang nangyari that time. Well kung buburahin ko ba ang 20 sa October magiging masaya pa kaya ako?

Sobrang hinangad ko na may pag-asang maging kami pero nagkamali ako kasi hanggang hangad lang ‘yon.

I’m feelin’ enough, tama na sa katangahan umiwas na para di masaktan ng higit pa sa inaasahan. First at all it’s difficult to move-on but you realized he’s enough to get you hurt.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.