Блог хөтлөж эхлэх болсон нь буюу учир шалтгааны тайлал нэгдүгээр бүлэг оршмой.
Жавхлан Рэнцэндорж
193

Би бас бичих гээд оролдоод л байгаа ноорог болгоод хаясан 18 н нийтлэл бн

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.