Kiralık Aşk 40.Bölüm Yorumu:

ÇİFT BAŞLI TEK KALPLİ BİR ANKA KUŞUNA DOĞRU

30. Bölüm nasıl 30 kuş anlamındaki simurg hayatımıza tesadüfen girmediyse, 40. Bölümde de bahsedilen Herakleitos ,gayya kuyuları , tuz kavanozun kırılması tesadüfi değildi.Bize işaret ettiği simyanın ta kendisiydi. Simya; Hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir. Simya gerçekte bir dönüşüm sanatıdır. Kirli olanı, hasta olanı bir çok süreçten geçirerek , arınmış ve mükemmel olana dönüştürmeyi amaçlar. Simyada 40 gün önemlidir. Filiz veren bir tohum veya kuluçkadaki bir yumurtada meydana gelen sürecin fiilen yeniden üretilmesi ve bu sürecin olgunluğa erdirilmesi 40 gündür. “Taş’ın kimyasal sindirimi için gerekli kırk gün ile Tufan’da kırk gün yağmur yağması, çölde kırk yıl dolaşma, Eliyah’ın Ahap’tan kırk günlük kaçışı, İsa’nın dağdaki kırk günü, onun mezarda geçirdiği kırk saat, dirilişinin ardından öğrencilerine kırk gün sonra görünmesi gibi ruhani örneklerde karşımıza çıkan kırk günle ilişkilendirmektedir. Ayrıca Simurg olmak için kanat çırpan kuşların geçmesi gereken 7 vadi gibi simyada 7 çok önemlidir. Yedi aşama, yedi renk, yedi metal ve yedi gezegen vardır. Simyada amaç arınarak Felsefe taşına ulaşmaktır.Felsefe taşı aydınlanmanın,arınmanın sembolüdür.

Simyada aydınlanmak, arınmak için geçen süreç Vitriol’dür. Vitriol bir simya terimidir. Latince’de 7 sözcükten oluşan “Visita Interiora (Interiorem) Terræ (Tellus) Rectificando Invenies Occultum (Operae) Lapidem” cümlesindeki sözcüklerin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş sembolik bir ifadedir.”Dünyanın derinliklerini (içini) ziyaret et, damıtırken (arıtırken) gizli taşı (felsefe taşı’nı) bulacaksın anlamındadır.Vitriol söylencesinin temel felsefesine göre kişi ateşte arınmadan, cehenneme inmeden ve nihayetinde öze dönüşmeden aydınlanamaz.

Simyada en önemli elementler Kükürt, Tuz ve Cıvadır. Burada anlaşılması gereken bildiğimiz anlamda kükürt, cıva ve tuz olmamakta, ancak bunların temsil ettiği prensipler olmaktadır. Aslında kükürt ve cıva iki karşıt prensip olup aralarında tuz ortayı temsil etmektedir. Kükürt aktif olanı temsil etmekte olup erildir. Cıva ise tam tersi olarak pasif olanı temsil etmekte olup dişildir. Tuz ise ikisini arasında bir bileşim olup, gövdeyle ruhun bağlanması gibi bağlayıcı bir görev yapmaktadır. Kükürt ve Civanın birleşiminde doğan tuzla arınmayak süreci başlar. Bu birleşimi Sunay Demircan simya sembollerinin ne anlama geldiğini şöyle anlatır ; Kükürt=piramit, ateş, güneş, erkek, gönye. Tuz=küp, ay, toprak, nötr (cinsiyet), tesviye. Cıva=küre, Venüs, su, dişi, şakül. Düalitenin evliliği, kimyasal düğün budur.” “Solda dişil taraf, cıva, ay ve pelikan; sağda eril olan, güneş, kükürt, ateş kuşu Anka. İkilikten birliğe geçiş.” “O kuşun tek kalbi var, çift başlı kartal gibi. Çift başı ve iki yandaki farklı kanatlarına rağmen bir tek kalp.”

Bu bölümde bahsedilen Herakleitos’da boşuna değildir. Herakleitos doğada ana maddenin ateş olduğunu ve zıtlıklar savaşından düzeninde uyumun kazandığını söylemiştir. Her şey zıtlıktan doğar ve zıttına dönüşür sonunda uyum içine sonsuz bir düzen oluşturur. Tıpkı simyada ki kükürt ve cıva’nın zıt olup tuz ile uyum sağlamasıdır.

Defnenin İso ile yaptığı konuşmada Gayya Kuyularından bahsetmesi simyada Vitriole ile aynı adrese çıkar. Cehennemi görmeden arınamazsın der bize . Gayya kuyusu derin ruhsal çalkantıların, çıkılamayan zihinsel labirentlerin metaforudur ayrıca. Ama Vitriol için tuz olması gerekir. Defne şu an Cıvadır ve Kükürtü olmadan arınma yaşamayaz. Ömer tarafından kırılan Tuz kavanozu Kükürt ve Civanın birleşimini düalitenin evliliğini işaret eder. Böylece Ateş kuşu ankayı oluştururlar. Çift başlı kartal gibi iki yandaki farklı kanatlarına rağmen tek kalp. Artık onlar isteseler de ayrılamazlar… Vitriol için artık Ömer’de Defne ‘de hazırdır.

Ayrıca 7.bölümde söylenen “insanın ruhu hasta olmayınca bedeni hasta düşmezmiş sözü” bu simurg ve simyada ki anka kusu hikayelerinden sonra tesadüf söylenmiş olabilir mi?

Hayallerle kalın…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.