W przypadku tego konkretnego projektu cała idea ewoluowała dosyć długo. Dzisiaj myślę, że był to efekt etapu, na którym byłem. Myślę, że czasem pojawia się pomysł i z niego wynika chęć budowania, a czasem jest odwrotnie. W moim przypadku najpierw była chęć budowania, a pomysł musiał dojrzeć.

Wszystko zaczęło się od konferencji, na którą zaprosił mnie mój teść. Była to jedna z konferencji, na których ludzie z odpowiednim sukcesem trochę dzielili się wiedzą, a trochę szukali klientów dla swoich sesji mentorskich. Ja z oczywistych względów skorzystałem tylko z pierwszej możliwości i wyniosłem jedną ideę:

Klient, który skorzystał z Twoich usług…

Arkadiusz Kumpin

Mąż, ojciec, analityk, trener, uczeń i swój własny coach. Coraz większy fan przyszłości. Być może innowator (tests in progress).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store