IntelliJ IDEA’DA MAVEN İLE GAUGE PROJESİ OLUŞTURMAK

Bu yazıda IntelliJ IDEA ile bir Maven projesi içerisinde Gauge Framework’u kullanarak bir proje oluşturacağız. Öncelik GAUGE hakkında bilgi edinmek için daha önce yazmış olduğum “ GAUGE “ yazıyı okuyabilirsiniz.

IntelliJ IDEA hakkında ön bilgi; IntelliJ IDEA bilgisayar yazılımı geliştirmek için kullanılan bir tümleşik geliştirme ortamıdır. JetBrains şirketi tarafından geliştirilmektedir. Hem Apache 2 lisansı altında yayınlanan topluluk sürümü hem de sahipli ticari sürümü bulunmaktadır. Her ikisi de ticari amaçlı geliştirmelerde kullanılabilmektedir.

Lisans: Community edition: Apache License 2.0; Ultimate edition: Trialware
İlk piyasaya sunulma tarihi: Ocak 2001
Geliştiriciler: JetBrains
Kararlı sürüm: 2019.3 / 28 Kasım 2019
Önizleme sürümü: 2019.3 EAP (build 193.5233.102) / 28 Kasım 2019
Yazıldığı dil: Java, Kotlin

İndirmek için bu linkten “ IntelliJ IDEA “ ulaşabilirsiniz.

İndirip kurduktan sonra ilk yapmamız gereken. “ Create New Project “ tıklanır.

Daha sonra açılan pencerede “ Maven “ tıklanır, sonra “ Create from Archetype “ tıklanır, sonra “ Add Archetype “ tıklanır.

Açılan “ Add Archetype “ penceresinde mvnrepository.com’dan ulaşarak GroupId, ArtifactId, Version bilgileri dolduracağız. Google ile de “ gauge-archetype-java maven repository “ aratarak mvnrepository.com bulabilirsiniz veya direk “ gauge-archetype-java “ linki ile versiyon seçerek yapabilirsiniz. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi doldurduktan sonra “ OK “ basılır.

Daha sonra archetype listesinde görülecektir, sonrasında listeden seçilip “ Next “ tıklanır.

Bir sonraki pencerede proje “ Name” ve “ Location “ seçilerek doldurulur.

Bir sonraki pencerede proje detaylarını görebilir bilirsiniz. “ Finish “ tıklanır ve proje istediğimiz dosya yolunda ve isimde hazır olmuş olur.

Proje ilk oluşturulduğunda dosya içeriklerini açtığımızda hata verebilir. Bunu düzeltmek için önce Sol taraftan “ Maven “ tıklayın. Açılan yan pencerede proje adınızı göreceksiniz tıklayın ve sonra “ Lifecycle “ tıklayın projeniz “ clean “ edin bitince ardından tekrar “ package “ tıklayın. Oluşturulmuş dosyalarda “ target “ klasörünü göreceksiniz. Hala düzelmediyse projeden çıkış yapın ve tekrar girin o zaman düzelecektir.

Proje hazır olduğunda bize aşağıdaki resim gibi bir sample proje verir. Bunda sonra yapacaklarınızı bu proje üzerinde gerçekleştirebilirsiniz.

Abdurrahman DEMİRCİ

Written by

Software Test Automation Engineer

More From Medium

Related reads

Related reads

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade