Хамгаалалт
Odonchimeg Idersaikhan
31

уудаг эмийнхээ тухай мэдээлэл өгөөч найзаа. хаанаас авах, хөхүүл хүн хэрэглэж болох эсэх гээд найз нь бас хамгаалмаар л байна шдээ

Like what you read? Give Aamaa Amaraa a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.